Mandarin(P): jiǎo
Mandarin(Z): ㄐㄧㄠˇ
Korean(Eum): 초 [cho]
Korean(H/E): 끊을 초
Japanese(On): しょう, そう [shou, sou]
Japanese(Kun): たつ, きる, たやす, わかじにする [tatsu, kiru, tayasu, wakajinisuru]
------------------------------------------------------------
Rad.-Add. str. Index: [18.13]
Total strokes: 15
Radical: ()
------------------------------------------------------------
Unicode: U+528B
Big Five: E4F2
Cangjie: RDLN
Four-corner Code: 6290.0
------------------------------------------------------------
Hanyu Da Zidian: 10358.070
Kang Xi: 0144.430
CiHai: 190.401
Morohashi: 02226
Dae Jaweon: 0326.020

Chinese-English-Asian dictionary. 2013.

Look at other dictionaries:

 • — jiăo ㄐ〡ㄠˇ “ ”的古字。 同“ ”。 …   Big Chineese Encyclopedy

 • — I jiǎo (1) ㄐㄧㄠˇ (2) 讨伐, 灭绝: 西~桓歆, 北殄索虏。 (3) 砍; 削: 数~竹箭, 伐檀柘。 (4) 郑码: JJFK, U: 528B, GBK: 84A4 (5) 笔画数: 15, 部首: 刂, 笔顺编号: 251251251123422 II chāo (1) ㄔㄠˉ (2) 古通 抄 , 袭取, 抄袭。 (3) 郑码: JJFK, U: 528B, GBK: 84A4 (4) 笔画数: 15, 部首: 刂, 笔顺编号:… …   International standard chinese characters dictionary

 • 屠劋 — 見“ ”。 …   Big Chineese Encyclopedy

 • — (參見 ) I jiăo ㄐ〡ㄠˇ 〔《集韻》子小切, 上小, 精。 〕 “ ”的訛字。 “ ”的今字。 亦作“ ”。 1.滅絕。 《說文‧刀部》: “劋, 絕也。 ……《周書》曰: ‘天用劋絕其命。 ’” 段玉裁 注“ 周 者 夏 之誤。”今本《書‧甘誓》作“勦”。 2.截;削斷。 《管子‧五行》: “數劋竹箭, 伐檀柘, 令民出獵禽獸。” 尹知章 注: “言數劋削竹箭以為矢也。” …   Big Chineese Encyclopedy

 • — zào ㄗㄠˋ 〔《廣韻》則到切, 去號, 精。 〕 1.急疾;迅速。 《易‧說》: “為決躁。” 王引之 《經義述聞‧周易下》: “決、躁皆疾也。 象雷之迅, 故為決躁。 《說文》: ‘趮, 疾也。 ’趮與躁同。” 2.急躁;浮躁。 《論語‧季氏》: “侍於君子有三愆: 言未及而言謂之躁;言及之而不言謂之隱;未見顏色而言謂之瞽。” 《荀子‧勸學》: “蟹六跪而二螯, 非蛇蟺之穴無可寄託者, 用心躁也。” 三國 魏 嵇康 《養生論》: “神躁於中而形喪於外。” …   Big Chineese Encyclopedy

 • 剿定 — 亦作“劋定”。 消滅;平定。 《宋書‧恩幸傳‧徐爰》: “劋定鯨鯢, 天人佇屬。” …   Big Chineese Encyclopedy

 • 剿絕 — (剿絕, 剿绝) 亦作“劋絕”。 殺滅;滅絕。 《漢書‧王莽傳下》: “如黠賊不解散, 將遣大司空將百萬之師征伐劋絕之矣!” 《明史‧楊嗣昌傳》: “乃上疏曰: ‘網張十面, 必以 河南 、 陝西 為殺賊之地, 然 陝 有 李自成 、 惠登相 等, 大部未能剿絕。 ’” …   Big Chineese Encyclopedy

 • 躁心 — 1.心情浮躁。 清 徐昂發《學校嘆》: “磨揉速躁心, 優游俟其成。” 清 梁章鉅 《浪跡三談‧古人用尸之意》: “此聖人之道、先王之禮所以微妙深遠, 而未可以小儒俗學躁心而輕議者也。” 2.心地狡猾。 躁, 通“ ”。 《商君書‧墾令》: “廢逆旅, 則姦偽、躁心、私交、疑農之民不行;逆旅之民, 無所於食, 則必農。” 高亨 注: “躁心者內心狡猾也。 躁當讀為劋。” …   Big Chineese Encyclopedy

 • 宗王 — 皇族中之封王者。 《宋書‧恩倖傳論》: “及 太宗 晚運, 慮經盛衰, 權幸之徒, 慴憚宗戚, 欲使幼主孤立, 永竊國權, 構造同異, 興樹禍隙, 帝弟宗王, 相繼屠劋。” …   Big Chineese Encyclopedy

 • 屠勦 — (屠勦, 屠剿) 誅殺剿滅。 《文選‧沈約<恩倖傳論>》: “帝弟宗王, 相繼屠勦。” 李善 注引 孔安國 曰: “勦, 截也, 截絕謂滅之也。”勦, 一本作“ ”。 《北齊書‧文宣帝紀》: “情有蒂芥, 必在誅戮, 諸 元 宗室, 咸加屠勦。” 《隋書‧煬帝紀論》: “鋤誅骨肉, 屠勦忠良。” …   Big Chineese Encyclopedy

 • 屠剿 — (屠勦, 屠剿) 誅殺剿滅。 《文選‧沈約<恩倖傳論>》: “帝弟宗王, 相繼屠勦。” 李善 注引 孔安國 曰: “勦, 截也, 截絕謂滅之也。”勦, 一本作“ ”。 《北齊書‧文宣帝紀》: “情有蒂芥, 必在誅戮, 諸 元 宗室, 咸加屠勦。” 《隋書‧煬帝紀論》: “鋤誅骨肉, 屠勦忠良。” …   Big Chineese Encyclopedy

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.